Gedragsregels

Gedragsregels


Bijgaande gedragsregels zijn tot stand gekomen ter versterking en nadere uitwerking van de doelstellingen van de Nederlandse Brakkenclub, zoals deze zijn neergelegd in de statuten.Met deze regels wordt beoogd, de leden een concrete gedragslijn te bieden, die nageleefd moet worden ter bescherming en behartiging van de belangen van de brakken. Dit dient onder andere plaats te vinden door hoge eisen aan fokkers te stellen en door sportieve competitie tussen de leden onderling bij tentoonstellingen en clubmatches, veldwedstrijden e.d. te bevorderen.Leden van de vereniging zijn gehouden zich overeenkomstig deze gedragsregels op te stellen en er naar te handelen.

Gedragscode m.b.t. ouderdieren

 • Alvorens een nest gefokt wordt, behoort in gelijke mate aandacht geschonken te worden aan gezondheid, type, karakter, temperament en "soundness" van beide ouderdieren. Honden waarvan in redelijkheid aangenomen kan worden, dat zij ernstige gebreken zullen vererven, dienen voor de fok uitgesloten te worden. Nerveuze, angstige en agressieve honden zijn niet geschikt als huishond en fokdier.
 • Een teef behoort niet gedekt te worden indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat, gelet op conditie en of leeftijd van de teef, de dracht, geboorte en zoogperiode van de pups, haar welzijn aanzienlijk zullen benadelen. Tevens dient de teef in beginsel niet gedekt worden voor de leeftijd van 24 maanden en na de leeftijd van 9 jaar. De teef mag ten hoogste één maal per jaar een nest hebben.
 • De teef mag gezien de richtlijnen van de W.K. Hirschfeld Stichting niet vaker dan 5 keer een nest gehad hebben. Voorts dient de teef niet meer voor de fok gebruikt te worden, indien in 2 combinaties met 2 verschillende reuen zich ernstige erfelijke afwijkingen hebben geopenbaard. (b.v. epilepsie, knikstaart, patellaluxatie, cataract)
 • Een teef hoort minimaal tweemaal ZG te behalen op een tentoonstelling/clubmatch bij twee verschillende voor het ras bevoegde keurmeesters.
 • Indien er een nest gefokt wordt, hoort dit te worden gemeld aan de rasvereniging, onder toezending van een kopie van het dekbericht.
 • Voor de reu zijn de punten drie, vier en vijf van toepassing.

Gedragscode m.b.t. pups

 • Een lid/fokker behoort geen nest te fokken tenzij hij/zij er redelijkerwijs van overtuigd is goede tehuizen voor de pups te vinden.
 • Een lid/fokker behoort zich voor de dekking goed op de hoogte te stellen van mogelijke wel/niet bekende erfelijke afwijkingen van zijn voor deze fok te gebruiken ouderdieren.
 • Pups mogen pas na tatoeage/chippen bij de fokker weg (echter niet eerder dan op een leeftijd van 8 weken).
 • Pups en volwassen honden behoren niet willens en wetens verkocht te worden aan laboratoria, dierenwinkels of hondenhandelaren.
 • Pups behoren niet geëxporteerd te worden naar landen met quarantaine bepalingen indien niet bekend is hoe de opvang in quarantaine zal zijn.
 • Pups behoren niet geëxporteerd te worden, voordat zij de volledige enting (overeenkomstig de leeftijd) hebben gehad.

  • Pups behoren niet geëxporteerd te worden beneden de leeftijd van 3 maanden, tenzij ze worden begeleid.
  • Honden behoren niet beschikbaar te worden gesteld als prijs in een loterij of wedstrijd.
  • Pups met enig lichamelijk gebrek of duidelijke afwijking van de standaard behoren niet te worden verkocht zonder dat de koper hiervan op de hoogte is gesteld, met alle consequenties van dien.
  • Elke pup behoort op het moment van de koop (aflevering) te zijn voorzien van een vaccinatiebewijs en van informatie over de voeding, opvoeding, wormbestrijding en definitieve vaccinaties.
  • De pup dient binnen 7 dagen na de koop, door de eigen dierenarts te worden gecontroleerd voor het constateren van eventuele gebreken. Hierbij dient tevens een afspraak te worden gemaakt voor de volgende entingen.
  • Kopers van de pups behoren bij problemen contact op te nemen met de fokker.
  • Een pup zonder stamboom behoort niet verkocht te worden zonder dat de koper hiervan en van de consequenties op de hoogte is gesteld.

  Gedragscode voor leden/fokkers

  • De fokkerij behoort gericht te zijn op verbetering van het ras. Leden behoren alles te doen wat in hun vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen tegen te gaan en leden die een dekreu bezitten behoren een dekking te weigeren aan teven met duidelijke tekortkomingen.
  • Tevens is het per 01-01-2013 verplicht voor de fokker om bij de nestcontrole door de Raad van Beheer een DNA-profiel af te laten nemen van de Pups en beide ouderdieren.
  • Met de DNA techniek is de juiste afstamming van rashonden te bepalen. Ook wordt hiermee op eenvoudige wijze inzicht gegeven op de overerving van erfelijke gebreken die binnen het ras aanwezig kunnen zijn. Door het DNA profiel kan vervolgens ook worden voorkomen dat één van de ouderdieren onnodig wordt uitgesloten voor de fokkerij.
  • Alle leden/fokkers behoren zich te houden aan de doelstellingen van de vereniging.
  • De fokker behoort na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de pup een goed tehuis zal bieden. Pups behoren niet verkocht te worden aan eigenaren die de hond geen adequate opvang kunnen bieden.
  • De fokker dient de potentiële koper voldoende informatie te verschaffen over gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van het ras.
  • Fokkers dienen uitsluitend honden te verkopen die op dat moment, naar hun beste weten, goed gezond zijn.
  • De fokker behoort de koper van de pup te adviseren zo snel mogelijk (echter binnen 7 dagen) de eigen dierenarts te raadplegen in verband met de gezondheid van de pup, de constatering van eventuele gebreken, en ter bespreking van de volgende entingen.
  • De fokker behoort de koper in het bezit te stellen van de stamboom. (Deze moet binnen 6 maanden na geboortedatum worden aangevraagd bij de Raad van Beheer door de fokker.)
  • De fokker dient de koper er nadrukkelijk op te wijzen dat er bij problemen contact met de fokker opgenomen dient te worden.
 • Van de fokker wordt verwacht dat hij de hond van de koper terug zal nemen, indien daar gegronde redenen toe zijn.
 • Fokkers/leden dienen te allen tijde respect voor elkaar te hebben. Tegenover derden, aspirant-kopers, kopers horen zij zich niet negatief en denigrerend uit te laten over leden en collega-fokkers.
 • Fokkers behoren ten opzichte van elkaar, en ten aanzien van het wel en wee van het ras, elkaar zoveel mogelijk te helpen en van informatie te voorzien.
 • Fokkers/leden behoren zich te houden aan de statuten en de huishoudelijke reglementen van de vereniging.
 • Fokkers/leden behoren zich te houden aan de regels welke door de Raad van Beheer zijn gesteld ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de honden.
 • Fokkers/leden behoren hun medewerking te verlenen aan het systeem van nestregistratie. Zij dienen bereid te zijn informatie te verschaffen over hun te fokken en gefokte nesten.
 • Fokkers/leden zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan organisaties (W.K. Hirschfeld Stichting) en evenementen (afstammelingenkeuring) die nodig zijn om de gezondheid en het belang van het ras veilig te stellen.
 • Fokkers/leden zijn verplicht om erfelijk aangeboren afwijkingen te melden aan het bestuur. Dit met een kopie van de stamboom en een dierenartsverklaring.
 • Fokkers/leden zullen alle informatie welke van belang is voor het ras en waarvan de rasvereniging mogelijk niet op de hoogte is, melden bij het bestuur.
 • Fokkers dienen gebruik te maken van een koopovereenkomst.
 • Fokkers zullen volledige medewerking verlenen aan de afstammelingenkeuring.
 • Fokkers zullen zo snel als mogelijk afwijkingen m.b.t. gezondheid melden aan de rasvereniging.